Hoa tóc tiên – Huệ mưa – Rain Lily, không kiêu sa nhưng rực rỡ. Nhỏ...